Privacy policy

DEZE PAGINA IS VOOR HET LAATST AANGEPAST OP 16-7-2018

Ondernemers Vereniging Neder Betuwe hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ondernemers Vereniging Neder Betuwe houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
-Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;
-Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
-Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
-Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
-Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen , tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
-Op de hoogte zijn van de rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Gegevens die u ons verstrekt middels het invullen van een contactformulier en aanmelding voor onze bijeenkomsten worden door ons veilig opgeslagen. Uw deelname aan een bijeenkomst wordt gepubliceerd op de website van de OVNB en is daarmee openbaar. Voor de voorgaande doelstelling(en) kan Ondernemers Vereniging Neder Betuwe de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-Voornaam;
-Tussenvoegsel;
-Achternaam;
-E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Ondernemers Vereniging Neder Betuwe opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men aangemeld is.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN ASPIRANTLID, STAKEHOLDER-/LOBBYCONTACTEN EN/OF GEÏNTERESSEERDE
Persoonsgegevens van aspirantlid, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Ondernemers Vereniging Neder Betuwe verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Ondernemers Vereniging Neder Betuwe de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-Voornaam;
-Tussenvoegsel;
-Achternaam;
-Telefoonnummer;
-E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Ondernemers Vereniging Neder Betuwe opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-Gedurende de periode dat men gezien wordt als een aspirantlid, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN KLANTEN OF LEVERANCIERS
Persoonsgegevens van leden of leveranciers worden door Ondernemers Vereniging Neder Betuwe verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-Administratieve doeleinde;
-Communicatie en/of uitnodigingen;
-Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-De overeengekomen opdracht/lidmaatschap;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Ondernemers Vereniging Neder Betuwe de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-Voornaam;
-Tussenvoegsel;
-Achternaam;
-(Zakelijk) Telefoonnummer;
-(Zakelijk) E-mailadres;
-Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Ondernemers Vereniging Neder Betuwe opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-Gedurende de looptijd van de overeenkomst/lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN BESTUURDERS
Persoonsgegevens van Bestuursleden worden door Ondernemers Vereniging Neder Betuwe verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-Uitvoering van bestuursfunctie.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-Aanvaarding bestuursfunctie.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Ondernemers Vereniging Neder Betuwe de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-Voornaam;
-Tussenvoegsel;
-Achternaam;
-Telefoonnummer;
-E-mailadres;
-Geboortedatum;

Uw persoonsgegevens worden door Ondernemers Vereniging Neder Betuwe opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

VERSTREKKING AAN DERDEN
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
-Het verzorgen van de (financiële) administratie;
-Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
-Het verzorgen van hosting van websites
-Het verzorgen van directmailingen
-Het verzorgen van fotografie

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

BINNEN DE EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN
Ondernemers Vereniging Neder Betuwe bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
-Alle personen die namens Ondernemers Vereniging Neder Betuwe van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
-We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen;
-Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
-We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
-Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om uzelf te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van door u gegeven toestemming hiertoe, dan heb u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

KLACHTEN
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

VRAGEN
Als u naar aanleiding van ons Privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!